TRIČKA A TEXTIL S POTISKEM   

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tricka-legends.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Michal Šandera, Safírová 1012/14 153 00Praha 5, IČO: 47598646. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

2.    Objednávka - uzavření smlouvy

a.    Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu www.tricka-legends.cz je závazná a má povahu návrhu na uzavření smlouvy.

b.    Objednání zboží, tj. odeslání návrhu smlouvy se děje tak, že kupující potvrdí obsah nákupního košíku, tj. projeví vůli uzavřít smlouvu na koupi zboží ve struktuře a specifikaci shodné s nákupním košíkem, zejména pak takto odsouhlasí specifikaci zboží, jeho cenu a počet kusů, dále pak formu úhrady a způsob dopravy na místo dodání. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle, a je závazná.

c.    K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dochází okamžikem předání objednaného zboží kupujícímu a po předchozí úhradě.

d.    Objednáním dle bodu 2. těchto obchodních podmínek kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s prohlášením o Ochraně osobních údajů a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.tricka-legends.cz tj. ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání závazné objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné prodávajícím po uzavření kupní smlouvy jsou vůči této smlouvě neúčinné.

e.    Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace kupujícího ve vazbě na správce daní, dále pak pro případné reklamace apod.

f.     Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

g.    Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny zboží kupujícím v místě dodání zboží v případě platby na dobírku, nebo již vlastním uhrazením zboží platbou předem ve formě definované ve formách úhrady.

h.    Vyplněním registračního formuláře, resp. objednávky – návrhu smlouvy a nebo případným vyplněním osobních údajů v internetovém obchodu www.tricka-legends.cz , dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím, smlouvách a o jeho nákupech.

i.      Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku B těchto obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak prodávající učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny kupujícím formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

3.    Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

a.    Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu do 5 pracovních dnů od přijetí platby předem na účet . U platby dobírkou platí expediční doba do 5 pracovních dnů od závazné objednávky. V případě, že není zboží skladem bude kupující neprodleně informován na uvedený email v objednávce o termínu dodaní.

b.    Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby.

c.    Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

 

4.    Záruka a reklamace

a.    Záruční doby začínají běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

b.    V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

c.    Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.

d.    Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním výrobku, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

e.    Zboží, které vracíte nebo chcete vyměnit či reklamovat doručte DOPORUČENĚ (ne na dobírku) po předchozí domluvě s doručeným dokladem o zaplacení na adresu prodávajícího.

f.     V případě vrácení zboží vám bude proplacena  cena zboží,  a jedno poštovné, balné proplaceno nebude.5.     Platby

Platba předem na účet v KB 35-5796460207/0100 , V.S. bude zaslán na Váš  mail po potvrzení objednávky, do poznámky napište Vaše příjmení.

Platba na dobírku ČP.

a.    Poštovné

Česká republika: zasíláme pouze Českou Poštou, a to doporučeně na adresu uvedenou při objednávce , nebo registraci.

Poštovné a balné je v závislosti s vybranou formou ůhrady :

b. tento e-shop je výhradně pro zákazníky z ČR a plaby přijímáme pouze v Kč bez vyjímky.

6.    Odstoupení od smlouvy

a.    Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

b.    Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem na adresu dodavatele.

c.    Při odstoupení je nutné uvést číslo dokladu a účet kupujícího na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka.

d.    Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko.

 

o    zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

o    musí být nepoškozené

o    musí být kompletní

o    originál dokladu o koupi

o    zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)

o    v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu a uplatnit soudní cestou náhradu vzniklé škody na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.)

o    dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 30 kalendářních dnů od obdržení zásilky

 

7.    Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8. 2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.